.
, , .
: sukhebator
1907.sukhebator, Shaman auto
, !
M